การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2566

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมี นายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่วมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศและต่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย

       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อแนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงด้านน้ำ และการกำหนดแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดวิกฤตด้านสาธารณภัยที่กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงให้ความเห็นถึงการแสดงท่าทีและการดำเนินบทบาทของไทยต่อสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในของเมียนมา ตลอดจนแนวทางการเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบบริเวณแนวชายแดน อาทิ การเตรียมพร้อมรองรับผู้หนีภัยความไม่สงบ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และการใช้ไทยเป็นพื้นที่แสวงประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย