การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ โดยมี นายสายเมือง วิรยศริ ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา รองประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการประชุม Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๒๐ รวมถึงสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศของไทย และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย