การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมี นายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเพื่อรับทราบสรุปผลการหารือและความเห็นของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อแนวโน้มอิทธิพลของกลุ่มทุนต่างชาติในประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้านการลงทุนและการถือครองอสังหาริมทรัพย์มิติการศึกษามิติการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และมิติอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย เช่น ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมสุดยอดผู้นำ G7 และสถานการณ์การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างชาติมหาอำนาจที่กระทบต่อการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาดุลยภาพของไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานทุกระดับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคประชาชนถึงผลกระทบทางธรรมชาติและต้นทุนทางสังคมในระยะยาวตลอดจนร่วมให้ความเห็นต่อแนวโน้มพัฒนาการทางการเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้งซึ่งปรากฏสัญญาณความตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านค่านิยมและภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยในอนาคต

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย