การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี นายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเพื่อรับทราบความคืบหน้าการประกาศใช้แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดกลไกการบูรณาการและการติดตามประเมินผลอย่างสอดประสานกันในทุกระดับ

       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงไทยและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจในมิติทางทะเล ซึ่งมุ่งเน้นความเชื่อมโยงบนฐานแนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive security) เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และนโยบายและแผนความมั่นคงในระดับต่าง ๆ รวมถึงได้ร่วมประเมินวิเคราะห์แนวโน้มอิทธิพลของกลุ่มทุนต่างชาติในประเทศไทยที่กระทบต่อความมั่นคงโดยคณะที่ปรึกษาฯ ได้แสดงข้อห่วงกังวลถึงการใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ดำเนินการและแสวงประโยชน์ของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรเร่งกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวมิให้กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย