การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึกประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อรับทราบและให้ความเห็น ดังนี้
       ๑) การประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ ดังกล่าว รวมถึงนโยบายยุทธศาสตร์และแผนลำดับรองไปสู่การปฏิบัติต่อไป
       ๒) ความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) แผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยที่ประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ มีมติให้ ศรชล.รับความเห็นที่ประชุมฯ
และคณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคงไปปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว และให้สอดคล้องก่อนเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
       ๓) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – ซาอุดีอาระเบียภายหลังการเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยและการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศสู่ระดับปกติโดยในมิติด้านความมั่นคงได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ (๑) การข่าวกรอง (๒) อาชญากรรมข้ามชาติ (๓) การป้องกันประเทศ (๔) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๕) การค้ามนุษย์ (๖) การต่อต้านการก่อการร้าย (๗) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทยและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ เรื่องกรอบแนวทางการจัดทำดัชนีความมั่นคงของประเทศไทย (Thailand National Security Index) และแนวทางการกำหนดนโยบาย/จุดยืน/ผลประโยชน์ของไทยที่เป็นรูปธรรมในสถานการณ์การแข่งขันของมหาอำนาจที่รุนแรงในปัจจุบัน เพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย