การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี นายประกิจ ประจนปัจจนึกประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อรับทราบและให้ความเห็น ดังนี้
     ๑) การแถลงผลการดำเนินงานหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตรป.ย.ป.) โดย สมช. กห. กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกำหนดโจทย์บูรณาการ เรื่อง “การสร้างกลไกพื้นที่ เวที หรือ Platform การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อการพัฒนาประเทศ”
     ๒) การรายงานผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ –มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อนายกรัฐมนตรี/ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทราบ
     ๓) แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ยังคงความต่อเนื่องในการดำเนินการด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อจำกัดเสรีในการก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มผู้เห้นต่างจากรัฐและลดเหตุรุนแรงและการสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
     ๔) การประเมินโครงสร้างขั้วอำนาจโลกในอนาคต ๒๐ ปี โดย Foresight Team ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งแบ่งภาพอนาคตโครงสร้างขั้วอำนาจโลกในปี ๒๕๘๓ ออกเป็น ๓ ฉากทัศน์ ได้แก่ (๑) A World with Two Systems (๒) Fragmented World และ (๓) Global Condominium of Power

       ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทยและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นความมั่นคงทางอากาศและอวกาศ และแผนการสัมมนาเชิงวิชาการของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการ อาทิ สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย