การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการถอดบทเรียนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ นอกจากนี้ได้หารือสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย และให้ความเห็นต่อรายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ เรื่องแนวโน้มสถานการณ์ของโลก ปี ๒๕๖๖ (Security Outlook 2023) และการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-๑๙ และแนวทางการรับมือการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย

กสถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย