การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2565

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) การจัดทำแผนระดับที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายและแผนปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) และแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นอกจากนี้ ได้หารือสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย รวมถึงแนวโน้มความมั่นคงในปี ๒๕๖๖ ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคง ๒) แนวโน้มสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อไทย ในปี ๒๕๖๖ และ ๓) แนวโน้มสถานการณ์การเผชิญหน้ากันทางการทหาร การสะสมอาวุธ และผลกระทบต่อไทย

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย