การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบการจัดตั้งสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ และหารือสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการศึกษา เรื่อง ทิศทางการดำเนินการของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการศึกษาประเด็นความมั่นคงที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาฯ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การศึกษาเพื่อจัดทำดัชนีความมั่นคงของประเทศไทย ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจในมิติทางทะเล และ ๓) แนวโน้มสถานการณ์ของโลกปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ประธานที่ปรึกษาฯ ได้มอบหมายการจัดทำรายงานผลการศึกษาฯ ดังกล่าวแก่คณะที่ปรึกษารายบุคคลและรายด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย