การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นประธาน โดยคณะที่ปรึกษาฯ ได้มีการหารือแนวโน้มสถานการณ์ในห้วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) และสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายความมั่นคงของมนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย