การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบ ผลการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ และคณะที่ปรึกษาฯ มีการปรึกษาหารือสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย รวมถึงพัฒนาการและแนวโน้มความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน สถานการณ์เมียนมา การดำเนินยุทธศาสตร์กลุ่ม QUAD และสถานการณ์การเมืองความมั่นคงของสหราชอาณาจักร และให้ข้อเสนอต่อรายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) อินโด-แปซิกฟิก กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยให้ความสำคัญกับบทบาทและการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจตามยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ๒) การรวมตัวของกลุ่ม AUKUS กับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมของไทยจากกรณีการรวมตัวของกลุ่ม AUKUS และ ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญกับบทบาทและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในงานด้านความมั่นคง

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย