การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาฯ ต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และคณะที่ปรึกษาฯ ได้มีการปรึกษาหารือสถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย อีกทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ รายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ เรื่อง การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในกรณีการขยายแสนยานุภาพของมหาอำนาจผ่านพื้นที่ไต้หวัน โดยคณะที่ปรึกษาฯ ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ และคณะที่ปรึกษาฯ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย