การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ทบทวนภูมิทัศน์ความขัดแย้งไทย : ก้าวต่อไปสู่การบริหารการจัดการที่ยั่งยืน”

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ทบทวนภูมิทัศน์ความขัดแย้งไทย : ก้าวต่อไปสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับพลวัตความขัดแย้งในสังคมไทยและการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน รวมถึงแนวคิดสันติวิธีในการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างยั่งยืน เพื่อประมวลข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการประกอบการดำเนินงานด้านความมั่นคง

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย