การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อไทย อีกทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ รายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ เรื่องการทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดระดับแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเรื่องการขับเคลื่อนความมั่นคงทางทะเลแบบองค์รวมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย