การประชุมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

                       สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจิร วิชิตสงคราม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) โดยมีนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบและ
ให้ความเห็นที่สำคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้
๑) สถานการณ์ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศและภาพรวมนโยบาย/อิทธิพลจีนในทุกมิติ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย/ท่าทีของไทยต่อจีน
๒) ผลการดำเนินงานคณะที่ปรึกษาฯ เสนอนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๓) ร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
๔) ความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
     (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๕) ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

                       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) การประเมินแนวโน้มและทิศทางนโยบายความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การแพทย์ และสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙
๒) รายงานความคืบหน้าการจัดทำรายงานผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาฯ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
                       (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคง โดยคณะที่ปรึกษาฯ ด้านการข่าวกรอง
                       (๒) แนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมตามภูมิสังคม โดย คณะที่ปรึกษาฯ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

 

สถาบันความมั่นคงศึกษา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย