การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

       เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ /หัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งได้ปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่อำนาจให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ ในระยะต่อไป และผลการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ และประเด็นสื่อสารสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติและการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ การขับเคลื่อนเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ นโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ตลอดจนได้ร่วมกันกำหนดโครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับความสนใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อหลากหลายช่องทางในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในงานความมั่นคง (Security mindset & Security Awareness) นำไปสู่การให้ความร่วมมือของประชาชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญของงานความมั่นคงแห่งชาติในอนาคตต่อไป

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 4

แชร์เลย