การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

       เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการประเมินแนวโน้มสถานการณ์เมียนมา และผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมถึงกำหนดมาตรการหรือแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

กองความมั่นคงภายในประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 4

แชร์เลย