การประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

       ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)/ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ สมช. ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Video Conference โดยมี สมช./สล.คปต. เป็นฝ่ายเลขานุการ รวมทั้ง มีกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และทางจังหวัดเข้าร่วมการประชุมด้วย

       ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดยมีสรุปที่สำคัญ ดังนี้

       ๑. มิติด้านความมั่นคง มุ่งเน้นงานในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการปรับลดพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ เพื่อเตรียมถ่ายโอนภารกิจเข้าสู่การบริหารจัดการตามกลไกปกติ รวมทั้ง ดำเนินการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางออกทางการเมืองร่วมกันโดยสันติวิธี

       ๒. มิติด้านการพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากและระดับอนุภูมิภาค มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอำนวยความยุติธรรม การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายและผลการดำเนินงานของภาครัฐ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

       ๓. มิติด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการวางระบบและกลไกสำคัญในการกำกับติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได้มีความมุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นเอกภาพ และเกิดการบูรณาการงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ รวมทั้ง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (กชต.)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย