การประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

       เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โดยที่ประชุมฯ รับทราบผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้มีการกำหนดจุดเน้นการดำเนินงานที่ต้องผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน จากหน่วยงานเจ้าภาพ ๕ แผ่นย่อย และที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล โดยให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการทบทวนแผนการดำเนินงาน การกำหนดจุดเน้นและจัดทำโครงการสำคัญเพิ่มเติม การสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานความมั่นคง และให้ความสำคัญกับการติดตามและรายงานผลการอย่างมีประสิทธิภาพ

       ทั้งนี้ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล และขอให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาจัดทำโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน เนื่องจากหากประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีจะช่วยยับยั้งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันและป้องกันการเกิดปัญหาความมั่นคงในอนาคต

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย