การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

          การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ประธาน นปท.) เป็นประธาน มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เข้าร่วมการประชุม และมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและจัดการความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแก่คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นกลไกทางวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง รับทราบความคืบหน้าในการจัดทำอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฯ โครงสร้าง อัตรากำลังและแผนปฏิบัติการประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมี ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน นปท. เป็นประธานอนุกรรมการฯ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
          อนึ่ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน นปท. ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการขับเคลื่อนกลไกภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันให้การสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างยั่งยืน

ภาพการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

img img img img img img

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (สชป.)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

Views: 2

แชร์เลย