การประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่สำคัญ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

กองความมั่นคงทางทะเล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย