การบรรยายพิเศษ ลมช. ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและแนวทางด้าน ความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน”

       เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๖ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เข้าเฝ้าถวายละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและแนวทางด้านความมั่นคงของประเทศไทยในปัจจุบัน” ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (HI 5101) ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
       การบรรยายพิเศษครอบคลุมประเด็นพัฒนาการ บริบท และสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง โดยกล่าวถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสภาวะแวะล้อมด้านความมั่นคง ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งอธิบายนิยามและขอบเขตความมั่นคง ตลอดจนกลไกด้านความมั่นคง และกรอบทิศทางความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดและข้อเสนอแนะกับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ ในประเด็นความมั่นคงที่สำคัญและการพัฒนาตน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย