การติดตามการดำเนินการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะผู้แทนสำนักงานผู้บริหารของคณะกรรมการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate: CTED)

       เมื่อวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 คณะผู้แทนสำนักงานผู้บริหารของคณะกรรมการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate: CTED) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินการของไทยตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย ทั้งในประเด็นขีดความสามารถในการดำเนินการตามข้อมติฯ ข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่ไทยต้องการ ตลอดจน แนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศที่ไทยอาจให้ความช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญด้วย โดยได้ประชุมหารือและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานไทยที่มีภารกิจเชื่อมโยงกับประเด็นด้านการต่อต้านการก่อการร้าย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ CTED ได้เยือนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง และสังเกตการณ์การทำงานภาคปฏิบัติ ด้วย
       โดยภายหลังการเยือน CTED จะจัดทำรายงานการเยือนเสนอต่อคณะกรรมการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (CTC) และไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อแนะนำที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และการดำเนินการของไทยตามข้อมติที่เกี่ยวข้อง

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย