การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

            ด้วย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ตามเอกสารแนบรายละเอียด)
img

แชร์เลย