ติดต่อเรา

Address Info

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

Number Phone

โทรศัพท์.  ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐
โทรสาร.    ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖

ติดต่อเรา

กรุณาใส่อีเมลของท่าน เพื่อติดต่อเรา

ตำแหน่งแผนที่

ตำแหน่งแผนที่ แสดงที่ตั้งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ลมช.)
  – ฝอ.ลมช. ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๖ , ๒๐๑๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๙๕
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายดนัย มู่สา)
  – ฝอ.รอง ลมช. ดนัย มู่สา ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๘๓
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นางศิริวรรณ สุคนธมาน)
  – ฝอ.รอง ลมช. นางศิริวรรณ สุคนธมาน ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๒ ๐-๒๖๒๙-๘๐๘๗
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายฉัตรชัย บางชวด)
  – ฝอ.รอง ลมช. นายฉัตรชัย บางชวด ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๘ ๐-๒๒๘๒-๐๕๖๙
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (ปษ.ปสม.)
ที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคง (ปษ.นย.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๕
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักประสานภารกิจทางทหาร (ปสท.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๗๗-๘
สำนักประสานภารกิจทางตำรวจ (ปส.ตร.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๗ ๐-๒๖๒๙-๘๐๗๗-๘
สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๒ ,๑๒๑๒ ๐-๒๖๒๙-๘๓๔๗
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร (กพน.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๐, ๑๒๑๒ ๐-๒๖๒๙-๘๓๔๗
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดน
และประเทศรอบบ้าน (สชป.)
๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๔๘
สำนักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๘๐๗ ๐-๒๖๒๙-๘๐๗๓
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ (สภน.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๕๐๘ ๐-๒๖๒๙-๘๐๖๕, ๐-๒๖๒๙-๘๐๖๘
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ๐-๒๒๘๐-๑๑๗๘, ๐-๒๒๘๐-๑๒๕๘ ๐-๒๒๘๐-๑๑๙๔, ๑๒๔๑
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ (สรป.) ๐-๒๑๔๒-๐๒๐๓, ๐-๒๑๔๒-๐๑๗๙ ๐-๒๑๔๓-๘๖๗๒
สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (สตป.) ๐-๒๑๔๓-๙๓๕๓ ๐-๒๑๔๓-๙๓๔๖
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (สภช.) ๐-๒๑๔๒-๐๑๒๔,
๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖
๐-๒๑๔๓-๙๓๔๗
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (สชต.) ๐-๒๑๔๒-๐๑๕๑ ๐-๒๑๔๓-๙๓๕๑
สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) /
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง (กพอ.)
๐-๒๑๔๒-๐๑๔๑, ๐-๒๑๔๒-๐๑๔๒ ๐-๒๑๔๓-๙๓๕๐
สำนักเลขาธิการ (สลก.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (กบส.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๗, ๑๑๑๘ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบท.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๑, ๑๑๒๒ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๕
 – กลุ่มงานบริหารงานคลัง (กบค.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๔
 – กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (พอย.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒ ,๔๕๑๑ ,๑๑๓๒ ๐-๒๒๘๒-๒๙๗๖
 – กลุ่มงานบริหารการประชุม (กบป.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๗๐๒, ๓๗๐๕ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๘
 – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๕ ๐-๒๖๒๙-๘๐๔๕
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๔๐๓ ๐-๒๖๒๙-๘๐๖๑
กลุ่มงานกฎหมาย (กกม.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๙, ๔๕๐๙ ๐-๒๖๒๙-๘๐๔๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๘  ๐-๒๖๒๙-๘๐๔๑
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)  ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๕๓๑