เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวก  ในการให้บริการ   แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน  ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทาง เว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส  (Email   Address)  ชื่อ  (Name)  ที่อยู่ หรือที่ทำงาน  (Home or  Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code)  หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัคร  (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ เพศ  (Sex) อายุ (Gender)   สิ่งที่โปรดปราน / ความชอบ  (Preferences / Favorites)  ความสนใจ  (Interests)  หรือ  หมายเลขบัตรเครดิต  (Credit Card    Number) และที่อยู่ในการแจ้ง  ค่าใช้จ่าย (Billing Address)
3. นอกจากนั้น  เพื่อสำรวจความนิยม  ในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี  (IP Address)  ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม   (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ขอแนะนำ   ให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy  Policy)  ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบ  และเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ  รวบรวมใช้  หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด  ๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้  และไม่ขอรับผิดชอบใด  ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใด   ๆ   ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เท่านั้น
2. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์ เชิงสถิติ  ในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้นสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะกำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ๆ มีสิทธิเลือก ที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ ในการ    เข้าถึง หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เช่น  หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้  Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สามารถบันทึกหรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ  “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”  ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ  ให้บริการของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ
2. ในกรณีที่ ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Spread the love
Top