การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด”

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสรพงค์ ศรียานงค์ ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการด้านความมั่นคง เป็นประธาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเดชพันธุ์ สวัสดี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพัฒนามาตรฐาน การส่งเสริมคุณธรรมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มาอภิปรายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สมช. มีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ในการขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมถึงนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดไว้

Spread the love

แชร์เลย