เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

กฏหมาย คำสั่ง ประกาศ และอื่นๆ

พระราชบัญญัติ

คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๔๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๑๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๒๑๙/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Spread the love
Top