เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

สมศ.หลักเกณฑ์การพิจารณาการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการคัดเลือกผู้ได้รับทุนฝึกอบรมต่างๆ

ประกาศ สมช. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักนายกฯ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ใน สมช.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ สมช. เรื่องข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ของ สมช. พ.ศ.2553

ประกาศ สมช. เรื่องแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการขอลาศึกษาและฝึกอบรมของบุคคลากร สมช.

รายละเอียดผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารบุคลากรที่สำคัญในปี 2565

 

Spread the love
Top