เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณแผนงาน การคลัง และการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช. (e-bidding)

♦  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

♦  ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

♦  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลัง และการติดตาม ของสมช. (e-bidding)

♦  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลังและการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช วิธีอิเล็กทรอนิกส์

♦  ร่างขอบเขตโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลังและการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช

♦  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

♦  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรองฯ

♦  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินภัยคุกคามฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (สภน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

♦  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding)

♦  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding) ครั้งที่ ๓

♦  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding) ครั้งที่ ๒

♦  ประกาศรายละเอียดครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศตารางแสดงวงเงิน ปปช.๐๑ โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ แบบ ปร.๕(ก) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศแบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕(ข) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding)

♦  ประกาศประกวดราคางานเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คนฯ ครั้งที่ ๒ (e-bidding)

♦  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

♦  ประกวดราคาจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

♦  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี (e-bidding)

♦  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับปกแข็ง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับปกอ่อน

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารชุดมุมมองด้านความมั่นคง จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ของเครื่องโทรสารของ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการฯ ณ รัฐอิสราเอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานโครงการย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี วิธีคัดเลือก

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างทำโล่ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมสัญญาณโทรศัพท์ของเครื่องโทรสารของ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่เพื่อการปฏิบัติราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (ซ่อมแผงพาวเวอร์ เพิ่มเติม) ของ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่เพื่อการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาฯ ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในการเดินทางในพื้นที่การปฏิบัติราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อโคมไฟฟ้าดาวไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมกันสาดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายและอัดภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารชุดความมั่นคงศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน ๑ งาน)

♦  ประการผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขัยรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเกี่ยวกับกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน ๑ งาน)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการรูด้าฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในพื้นที่ จชต. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศยกเลิกประกวดราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ (บัส) วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานธูปเทียนแพดอกไม้สด และพานดอกไม้สดสีเหลือง วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายอำนวยการเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนสำหรับการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างอุปกรณ์แปลภาษาและตู้แปล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างห้องประชุมพร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการศึกษาการจัดทำตัวชี้วัดฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับการเดินทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โครงการประชุมเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคชจ.อื่น ๆ ในพื้นที่ จชต. จังหวัดปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รอบที่ ๒)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการหารือและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ฯ (เกาหลีใต้) วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลดำเนินงานของ สมช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๔ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๒ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมในโครงการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คชจ.อื่น ๆ จ.ลำปาง วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการ (สล.คปต.) ครั้งที่ ๑-๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด และพานประดับพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าเพื่อใช้บรรจุเอกสารฯ ประจำปี ๒๕๖๒ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ จชต. จังหวัดสงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพิมพ์คู่มือและประกาศนียบัตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๖๑ – ๖๕) วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปราชการเพื่อนำคณะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามและอุปกรณ์ชุดหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเรือหางยาว จำนวน ๔ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกล่องหินแกรนิตเพื่อปลูกต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คชจ. อื่นๆ ในพื้นที่ จชต. ปัตตานีและสงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติอาคาร สมช. และอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ งาน)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (๑งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะเพื่อการเดินทางในสหพันธรัฐรัสเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกภาคสนามฯ (กรส.๖๒) วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (C-MEX๑๙) วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ใช้ในการเดินทางไปราชการในพื้นที่ จชต.ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่ายานพาหนะในต่างประเทศเพื่อใช้เดินทางไปราชการ ณ ญี่ปุ่น วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มิ.ย. ๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมพิจารณาขอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปราชการ ในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคชจ.อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมัยเชื้อเพลิงและคชจ.อื่น ๆ ณ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคชจ.อื่นๆ จ.ปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรภูฎาน วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการ การชี้แจงผลการศึกษาวิจัยฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก ใช้สำหรับการเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ใช้ในโครงการประชุมเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงฯ จ.จันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คจช. อื่นๆ จชต. จ.สงขลาและปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ศรก. รองรับการปรับโครงสร้างของ สมช. (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและ คจช. อื่นๆ จชต. จ.สงขลาและปัตตานี วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสารพระราชบัญญัติการรักผลประโยชน์ของชาติทางทะเล วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ สำหรับใช้ในงานจัดประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จชต.) ปัตตานีและนราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแปลหนังสือแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นฉบับภาษาอังกฤษ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง พ.ศ.๒๕๖๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินภัยคุกคามอาชญากรรมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอนาคตศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ สมช. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลฉับพลัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องฟัง ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ กทม. วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ C-MEX 19 วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน-กลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ฝ่ายอำนวยการผู้ช่วยเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (สชป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจากหน่วยงานภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับใช้ในงานที่ ลมช.ให้ ดร.ริชาร์ด อาร์ วูลเสต็ค เข้าเยี่ยมคารวะ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม (คปต. ครั้งที่ ๒-๒๕๖๒) วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าสนามสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นฯ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กบป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สล.คปต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สภช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึกสำหรับโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ใช้ในโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ สำหรับใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สภน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศยกเลิกงานเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือและวารสาร เดือน ม.ค.๒๕๖๒ สมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศรายละเอียดครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศตารางแสดงวงเงิน ปปช.๐๑ โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ แบบ ปร.๕(ก) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศแบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕(ข) แบบ ปร.๔ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าห้องประชุม และค่าตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล่ามแปลภาษาและอุปกรณ์ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รปภ. งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง สถาบันความมั่นคงศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ ๕ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ประกอบการแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล่ามแปลภาษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายแบบแปลน และจ้างทำไฟล์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑ งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (MOU) การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน วิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบจานดาวเทียม งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างห้องประชุม สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ ความมั่นคงศึกษา: ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต. โดยวิธีคัดเลือก

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ายานพาหนะในต่างประเทศสำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน ระยะเช่า ๕ ปี ครั้งที่ ๒ (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์หนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์แฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารและแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจากหน่วยงานภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและตัวบท จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร สมช.และอาคาร ๒๐ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ครั้งที่ ๒

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก (สภช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สภช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมคนขับรถยนต์ ๓ คัน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะ (รถยนต์ตู้ปรับอากาศ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก ของ สภช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก สภช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในพื้นที่ จชต.(จ.สงขลาและปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษลับมากและปกกระดาษลับมากกลุ่มงานกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน ๑๐ เครื่อง งบประมาณปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อของที่ระลึก สภช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาน้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กบส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦  ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่อง (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)

♦  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง (e-bidding)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน

๑. โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง
๓. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง

Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่ายานพาหนะในต่างประเทศสำหรับใช้ในราชการ

♦  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

♦  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงานฯ สมช.

♦  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (MOU) การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ

♦  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงระยะยาวในภูมิภาคอาเซียน

♦  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในรูปแบบของการฑูตสาธารณะฯ

♦  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ายานพาหนะในต่างประเทศเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๒ คัน

♦  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๓ คันพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)

♦  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคาร สมช. อาคารศูนย์ราชการและ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ จำนวน ๙ คน

♦  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๖)

♦  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของ สมช.

♦  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ และโครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการของ สมช.

ไม่พบเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไม่พบเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Loading...

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  ราคากลาง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ คน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

♦  ราคากลาง โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน การคลัง และการติดตามผลการดำเนินงานของ สมช.

♦  ราคากลาง โครงการศึกษาการจัดทำตัวชี้วัด แนวทางการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ

♦  ราคากลาง ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๓๕ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

♦  ราคากลาง การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

♦  ราคากลาง การจัดหาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

♦  ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการเพื่อทดแทนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

♦  ราคากลาง ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของ สมช.

♦  ราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคาร สมช. อาคารศูนย์ราชการฯและอาคาร ๒๐ ชั้น ๓

♦  ราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑๐ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเช่ารถในพื้นที่

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเช่าห้องและอุปกรณ์โรงแรม

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

แบบฟอร์มขอคืนหลักประกันสัญญา

Top