เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

เอกสารเผยแพร่

♦ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗   

          ◊  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

          ◊  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ แปลภาษา ๕ ภาษา (๖ อักษร) ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู (อักษรรูมีและอักษรยาวี) ภาษาอาหรับ และภาษาจีนกลาง

♦  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

♦  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ฉบับตีพิมพ์) 

 ◊  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (๕ ภาษา) 

          ◊  นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

♦  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖) 

♦  นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ 

♦  นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๖/๒๕๔๙) 

♦  นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

♦  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 

♦  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

♦  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙) 

♦  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔) 

♦  แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

♦  แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

♦  แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

♦  แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

♦  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

♦  แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

♦  แผนปฏิบัติการด้านธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 

♦  ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) 

♦  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

          ◊  แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

♦  แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

♦  แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

♦  แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

♦  แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๔ 

          ◊  สรุปสาระสำคัญแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๔ 

♦  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

♦  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

♦  แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ 

♦  ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

♦  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

♦  ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอ สนช.) มิ.ย. ๒๕๖๑ 

♦  ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑) 

♦  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ (รวมเล่ม) 

          ◊  ภาคผนวก ๑  : มติคณะรัฐมนตรี 

          ◊  ภาคผนวก ๒ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

          ◊  ภาคผนวก ๓ : การกำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

          ◊  ภาคผนวก ๔ : แผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) 

♦  ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

♦  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ (มติคณะรัฐมนตรี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕) 

♦  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

♦  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

♦  แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐)

♦  (ร่าง) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

♦  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

♦  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

♦  สรุปรายการตัวชี้วัดของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

♦  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สมช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

♦  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

♦  แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์หน่วยงานตรวจสอบภาย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

♦  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

♦  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (NSC ICT MASTER PLAN 2017-2021) 

♦  แผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

♦  แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

♦  ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ) 

♦  แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

♦  แผนการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบท.) ๒๕๖๒ 

♦  แผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับอนุมัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๑ 

♦  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  แผนปฏิบัติราชการ สมช. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

♦  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

♦  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

          ◊ สรุปสาระสำคัญ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

♦  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

♦  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

♦  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

♦  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

♦  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

♦  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

♦  แผนเเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการจัดทำต้นทุนผลผลิต 

♦  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ต. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒) 

♦  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓) 

♦  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

♦  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

♦  รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

♦  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒) 

♦  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๑) 

♦  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ 

♦  งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

♦  รายงานต้นทุนผลผลิต ๒๕๕๕ และรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (คำรับรอง ๒๕๕๖) 

♦  รายงานต้นทุนผลผลิต ๒๕๕๔ และรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (คำรับรอง ๒๕๕๕) 

♦  รายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สมช. รอบที่ ๒

♦  รายงานรายการขอใช้ห้องประชุมประจำวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานการใช้ห้องประชุมของ สมช. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

♦  รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy

♦  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

♦  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

♦  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

♦  ผลการดำเนินงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  (เอกสารแนบ)

♦  รายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สมช. รอบที่ ๑

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

♦  ผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  ผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  ผลการดำเนินงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

♦  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

♦  ผลการดำเนินงานของ สมช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

♦  รายงานผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

♦  ผลการดำเนินงานของ สมช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

♦  ใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

♦  แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการระดับกรม

♦  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

♦  การจัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) 

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

♦  การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) 

♦  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกับและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๕ 

♦  แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

♦  ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (C – MEX 21) 

♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ 

♦  กระบวนงานการประเมินความเสี่ยง (ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงานป.ป.ช.) 

♦  ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

♦  รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๖๓ 

♦  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

♦  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

♦  ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  ขอความกรุณาดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

♦  การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ สมช. มีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจ สมช. 

♦  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) 

♦  ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

♦  รายงานผลดำเนินงานในห้วงไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  การส่งเสริมจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ จนท.สมช. 

♦  รายงานผลดำเนินงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

♦  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของ สมช. 

♦  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาในต่างประเทศของ สมช. 

♦  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ผลดำเนินงาน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

♦  รายงานผลดำเนินงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

♦  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒) 

♦  ผลการดำเนินงาน ของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  รายงานผลดำเนินงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

♦  สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

♦  ผลการดำเนินงานของ สมช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

♦  รายงานผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  รายงานผลการดำเนินงานของ สมช. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

♦  ผลการดำเนินงานของ สมช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

♦  ใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

♦  แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการระดับกรม

♦  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

♦  การจัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) 

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

♦  การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) 

♦  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกับและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๕ 

♦  แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

♦  ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (C – MEX 21) 

♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

♦  รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ 

♦  กระบวนงานการประเมินความเสี่ยง (ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงานป.ป.ช.) 

♦  ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

♦  รายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๖๓ 

♦  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

♦  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

♦  ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  ขอความกรุณาดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

♦  การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ สมช. มีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจ สมช. 

♦  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) 

♦  ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

♦  รายงานผลดำเนินงานในห้วงไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  การส่งเสริมจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ จนท.สมช. 

♦  รายงานผลดำเนินงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

♦  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของ สมช. 

♦  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาในต่างประเทศของ สมช. 

♦  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ผลดำเนินงาน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

♦  รายงานผลดำเนินงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

♦  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒) 

♦  ผลการดำเนินงาน ของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  รายงานผลดำเนินงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

♦  ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

♦  สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนกันยายน ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ รอบเดือนกันยายน ๒๕๕๗  

          – สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ (๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘)  

          – รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ (๒๓ ส.ค. – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๔)  

Views: 15

♦  คู่มือการบริหารจัดการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

♦  ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนการจัดการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ National Crisis Management Exercise : C-MEX

♦  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ สมช. (BCP : Business Continuity Plan) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณของ สมช.(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงและการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือภายนอก 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการแจ้งเตือนภัยคุกคามและสถานการณ์ความมั่นคงเพื่อป้องกันเหตุและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานคลัง 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 

♦  คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ 

♦  ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดีบชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ  

♦  คำสั่ง สมช ที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๕.๑/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๔๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมการคุ้มครองจริยธรรมของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการขอลาศึกษาและฝึกอบรมของบุคลากร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๑๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

♦  การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

♦  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง กำหนดแนวทางการเบิกค่าพาหนะรถยนต์โดยสารรับจ้าง (Taxi) ในการเดินทางไปราชการ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง การให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา และกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๔๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของ สมช. 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ….   

                   ◊  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ….   

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๑๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๑๘๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สมช. 

♦  คำสั่ง สมช. ที่ ๓๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ ในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

♦  ประกาศ สมช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านการก่อการร้าย 

♦  รายงานประจำปีของสถาบันความมั่นคงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ISS Annual Report 2023)

♦  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♦  หนังสือผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (National Crisis Management Exercise 2023: C – MEX 23)

♦  รายงานการถอดบทเรียนเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐทูร์เคียและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

♦  ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีการทับซ้อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

♦  หนังสือผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (National Crisis Management Exercise 2022: C – MEX 22)

♦  บทเรียนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศปก.ศบค.

♦  พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒

♦  บทความของเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อมูลการรังวัดที่ดิน

♦  แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง  การทดสอบขีปนาวุธ….กับสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี [MarSecFocus, ฉบับที่ 11/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “ผลกระทบจากปริศนาท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม-วัน ระเบิด [MarSecFocus, ฉบับที่ 10/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “โครงการรถไฟความเร็วสูงลอดใต้มหาสมุทร [MarSecFocus, ฉบับที่ 9/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “ฐานทัพเรือเรียม….กับความกังวลใจด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ” [MarSecFocus, ฉบับที่ 8/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง ถอดบทเรียนสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน….กับความมั่นคงทางทะเล [MarSecFocus, ฉบับที่ 7/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง กลไกทางเศรษฐศาสตร์กับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Crime) [MarSecFocus, ฉบับที่ 6/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “กองเรือพาณิชย์” หนึ่งใน “สมุททานุภาพ” และพลังอำนาจของประเทศ [MarSecFocus, ฉบับที่ 5/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “กฎหมาย MMPA ผลกระทบใหม่ต่อความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมประมงไทย” [MarSecFocus, ฉบับที่ 4/2565]

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “Maritime Cyber Security ความท้าทายใหม่ของโลกยุคดิจิทัล (ตอนที่ 1)” [MarSecFocus, ฉบับที่ 3/2565]  

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “ฐานทัพเรือจีนในหมู่เกาะโซโลมอน กับความมั่นคงในแปซิฟิกใต้” [MarSecFocus, ฉบับที่ 2/2565]  

♦  เอกสารวิชาการฯ เรื่อง “จตุภาคี THE QUAD กับการต้านอิทธิพลของจีนทางทะเลส่งสัญญาณถึงทิศทางของไทยในอนาคต” [MarSecFocus, ฉบับที่ 1/2565]  

♦  รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (THAILAND’S SDGS REPORT 2016-2020) 

♦  การจัดการองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 

♦  แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

♦  แผ่นพับประกอบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สมช. 

♦  ป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll-up) ประกอบการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สมช. 

♦  รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

♦  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สมช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

♦  แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

♦  คู่มือ (ก.พ.) การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน 

♦  คู่มือ (ก.พ.) การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

♦  แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

♦  คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR 

♦  การก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว 

♦  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ 

♦  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สมช. 

♦  แนวดำเนินงานสู่ความสำเร็จการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

♦  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ สำนักงานสีเขียว(Green Office) 

♦  แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          ◊  แผ่นพับแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 

♦  แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

Views: 15

Top