รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

        รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในวันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง