พิธีปิดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓

        เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓ โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ๓๓ ท่าน
        เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฯ ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการด้านความมั่นคง รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจทั้งในมิติความมั่นคงและ มิติอื่น ๆ แก่หน่วยงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์หลักของหลักสูตรฯ และมุ่งเน้นการพัฒนานักความมั่นคงรองรับบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้เน้นย้ำถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกิดจากเครือข่ายของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย