ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (๑ อัตรา)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

img img หลักฐานประกอบการสมัคร:

๑. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. ประวัติย่อ (Resume)
๕. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
๖. สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา
๗. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (เพศชาย)

Views: 0

แชร์เลย