การสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หัวข้อ “การปรับมโนทัศน์ต่ออำนาจละมุนของไทยในยุคดิจิทัล: การส่งเสริมกำลังอำนาจและยุทธศาสตร์ของชาติ” Reimagining Thailand’s Soft Power for the Digital Era: Enhancing National Power and Strategy)

       สถาบันความมั่นคงศึกษา ร่วมกับ กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “การปรับมโนทัศน์ต่ออำนาจละมุนของไทยในยุคดิจิทัล: การส่งเสริมกำลังอำนาจและยุทธศาสตร์ของชาติ” (Reimagining Thailand’s Soft Power for the Digital Era: Enhancing National Power and Strategy) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องเมจิก ๑ ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting และ Facebook Live) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับอำนาจละมุนไทยในยุคดิจิทัล: แนวทางการผลักดันบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ (Thailand’s Soft Power in the Digital Age: A Comprehensive Approach to Global Influence) และ อำนาจละมุน ความมั่นคงของชาติ และอนาคตทางดิจิทัลของไทย: ยุทธ์ศาสตร์แบบองค์รวมในการสร้างอิทธิพลระดับโลก (Thailand’s Soft Power, National Security, and Digital Future: A Holistic Strategy for Global Influence)

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย