ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Loading...

ศูนย์ความรู้

แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
วารสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ ๑ (มิ.ย. ๖๒ - ก.ย. ๖๒)
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๒ (ต.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓)
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
GET TO KNOW NSC
แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สมช.
คู่มือคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้าย

Web Link