ติดต่อ ศปท.สมช.

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ . 0-2629-8000 (ต่อ 4008)​
โทรสาร. 0-2629-8056