วิสัยทัศน์

​           องค์กรมีความสามารถพร้อมเป็นผู้นำด้านการจัดการความมั่นคงของชาติ ให้มีความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการพัฒนา