​​ 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ลมช.)
0-2629-8096
0-2629-8095
  - ฝอ.ลมช.
0-2629-8000 ต่อ 2006 , 2010
 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
0-2629-8000 ต่อ 2021
0-2629-8087
  - ฝอ.รอง ลมช.
0-2629-8000 ต่อ 2022
 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
0-2629-8000 ต่อ 2019
0-2282-0569
  - ฝอ.รอง ลมช.
0-2629-8000 ต่อ 2020
 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
0-2629-8000 ต่อ 2018
0-2629-8083
  - ฝอ.รอง ลมช.
0-2629-8000 ต่อ 2018
 
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (ปษ.ปสม.)
0-2629-8000 ต่อ 2024
 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคง (ปษ.นย.)
0-2629-8000 ต่อ 2025
 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0-2629-8000 ต่อ 4006
 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
 
สำนักประสานภารกิจทางทหาร (ปสท.)
0-2629-8000 ต่อ 2031
0-2629-8077-8
สำนักประสานภารกิจทางตำรวจ (ปส.ตร.)
0-2629-8000 ต่อ 2037
0-2629-8077-8
สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.)
0-2629-8000 ต่อ 1202 ,1212
0-2629-8347
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร (กพน.)
0-2629-8000 ต่อ 1208 ,1210
0-2629-8347
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดน
และประเทศรอบบ้าน (สชป.)
0-2629-8000 ต่อ 1601-1612
0-2629-8048
สำนักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.)
0-2629-8000 ต่อ 2801 - 2810
0-2629-8073
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ (สภน.)
0-2629-8000 ต่อ 3301- 3312
0-2629-8068
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)
0-2280-1176 ,0-2280-1204
0-2282-3716 ,0-2282-3641
0-2280-1194,1241
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ (สรป.)
0-2142-0172 ,0-2142-0203
0-2142-0183 ,0-2142-0179
0-2143-8672-73
สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (สตป.)
0-2142-0170 ,0-2142-0159
0-2142-0194 ,0-2142-0171
0-2143-9346
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (สภช.)
0-2142-0124 ,0-2142-0126
0-2142-0121 ,0-2142-0122
0-2143-9347
สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม (สชต.)
0-2142-0149 ,0-2142-0151
0-2142-0146 ,0-2142-0148
0-2143-9351
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง (กพอ.)
0-2142-0130 ถึง 0-2142-0144
0-2143-9350
สำนักเลขาธิการ (สลก.)
0-2629-8000 ต่อ 1101
0-2629-8056
 - กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (กบส.)
0-2629-8000 ต่อ 1107 ,1118
0-2629-8056
 - กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบท.)
0-2629-8000 ต่อ 1120-1122
0-2629-8056
 - กลุ่มงานบริหารงานคลัง (กบค.)
0-2629-8000 ต่อ 1109-1112
0-2629-8054
 - กลุ่มงานบริหารพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ (พอย.)
0-2629-8000 ต่อ 1102 ,4010 ,1132
0-2282-2976
 - กลุ่มงานบริหารการประชุม (กบป.)
0-2629-8000 ต่อ 3701-3702
0-2629-8058
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
0-2629-8000 ต่อ 4441-4448
0-2629-8045
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
0-2629-8000 ต่อ 3407-3409
0-2629-8061
กลุ่มงานกฎหมาย (กกม.)
0-2629-8000 ต่อ 4009
0-2629-8042
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
0-2629-8000 ต่อ 4008
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
0-2629-8000 ต่อ 531
0-2629-8349