ยุทธศาสตร์องค์กร          

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้นำในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ
ตัวชี้วัด

1. จำนวนของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

2. ระดับความสำเร็จการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง      

3. ระดับความสำเร็จในการลำดับความสำคัญของประเด็นความมั่นคงหลัก

4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์

1. กำหนดทิศทาง เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. กำหนดท่าทีที่เหมาะสมในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่าง      ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
เป้าประสงค์ประเทศมีความพร้อมในการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
ตัวชี้วัด

1.  จำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง

2. จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

3. ระดับของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายด้านความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ

2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคง องค์ความรู้ด้านความมั่นคง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการแจ้งเตือนสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคง

4. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์

1. ประเทศมีการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ

2. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสำเร็จการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง

2. ร้อยละโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้วเสร็จ

3. ระดับความสำเร็จการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. จำนวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

 

กลยุทธ์

1. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติงานของ        สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

เป้าประสงค์

องค์กรที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการที่ดี และสร้างบุคลากรสู่การเป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงบุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการเป็นมืออาชีพด้านความมั่นคง

2) มีการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี อาทิ แผนพัฒนาองค์กร แผนบริหารจัดการ แผนบุคลากร แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม แผนงบประมาณ   แผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน หรือแผนอื่นๆ

กลยุทธ์

1) อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ความมั่นคง

2) ส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึง พัฒนาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

3) พัฒนาการมีส่วนร่วมตามแผนงานการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

4) กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร  เพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพด้านความมั่นคง