มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

พระราชบัญญัติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๒

---------------------------------------------------------

                           

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๓  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๐๒
เป็นปีที่  ๑๔  ในรัชกาลปัจจุบัน
 
           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
           โดยที่เป็นการสมควรให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ
           จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต่อไปนี้
           มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒”

           มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุกเบกษา เป็นต้นไป

           มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
                      (๑)   พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๙
                      (๒)   พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร  ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๐๐

           มาตรา ๔  ให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  รองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองประธาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  และผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นสมาชิก  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เป็นสมาชิกและเลขานุการ
 
           ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  จะเชิญบุคคลใดมาร่วมการประชุมของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ  หรือให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมก็ได้

           มาตรา ๕  สภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
                       (๑)   พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรี  ในเรื่องนโนบายภายใน  นโยบายต่างประเทศ  และ
นโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ  และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้อง  เพื่อให้กิจการทหารและกระทรวงทบวงกรม และองค์การอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ
                       (๒) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

           มาตรา ๖  สภาความมั่นคงแห่งชาติ  อาจตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติจะมอบหมายก็ได้
          คณะกรรมการที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน  อาจเชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นในกิจการใด ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติได้
 
           มาตรา  ๗  ให้มีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  และให้มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  และจะให้มีรองเลขาธิการสภาความมั่นแห่งชาติเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการก็ได้
 มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 จอมพล    ส.   ธนะรัชต์
      นายกรัฐมนตรี

                          -----------------------------------------------------------------------------------------


          หมายเหตุ  : -   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติเสียใหม่  ให้เป็นผลดียิ่งขึ้น  จึงต้องยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาป้องกันราชอาณาจักร  และตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้น  เพื่อให้มีหน้าที่เกี่ยวแก่การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวแก่การนี้เสียใหม่ให้เป็นไปตามความประสงค์ดังกล่าวนี้

                                                                     

-----------------


พระราชบัญญัติ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๗
----------------------------------
ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
----------------------------------

          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมี พระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗”

          มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่งคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

          มาตรา ๔ ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย และผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นสมาชิก เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นสมาชิก และเลขานุการ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะเชิญบุคคลใดมาร่วมประชุมของสภาความมั่นคง แห่งชาติ หรือให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมก็ได้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี


          หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยตามกฎหมายว่า ด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ขึ้นใหม่ และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องอย่าง ใกล้ชิดกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคง แห่งชาติในปัจจุบันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มิได้ร่วม เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วย จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาการแห่งชาติเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มขึ้น