​​​​​ 
 
 
พลเอกวัลลภ รักเสนาะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
 

 นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
    รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

​   นางสาวชลิดา โชไชย    
  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 นายดนัย มู่สา 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 


นางศิริวรรณ สุคนธมาน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านการประสานกิจการความมั่นคง
 
นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
 
 
นายฉัตรชัย บางชวด

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ


[ว่าง]
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนความมั่นคง

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้อำนวยการสำนัก
ประเมินภัยคุกคาม

นายสิทธินันท์ มานิตกุล

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศนายเกษม ทวีปัญญสกุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงกิจการชายแดน
และประเทศรอบบ้านนางศิริวรรณ สุคนธมาน
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม[ว่าง]
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงภายในประเทศ


 


นายวรณัฐ คงเมือง

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
/ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย


นางชวนี แตงเกษม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย
 
 


[ว่าง] 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ

 

 

    
นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 


[ว่าง] 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ              [ว่าง]             
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
นายนิพจน์ อัษญคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงภายในประเทศ 
 
                    
                                            

 
[ว่าง]
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายรพี โล่ชัยยะกูล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง