​​​​​​​​​​​​​ 
 
​  Gen02.jpg
พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  [ว่าง​]
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
 

 นายดนัย มู่สา​
    รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

​   นางศิริวรรณ สุคนธมาน   
  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 นายฉัตรชัย บางชวด 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 


[ว่าง​]
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง​​​​

​ 
นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
 
 
[ว่าง]

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ


นายวรณัฐ คงเมือง
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนความมั่นคง

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้อำนวยการสำนัก
ประเมินภัยคุกคาม

นายภพหล้า ปิยะปานันท์

ผู้อำนวยการสำนัก
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศนายเกษม ทวีปัญญสกุล
ผู้อำนวยการสำนัก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดน
และประเทศรอบบ้าน[ว่าง​]
ผู้อำนวยการสำนัก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามข้ามชาตินายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม
นายสิทธินันท์ มานิตกุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงภายในประเทศ


 


นายไผท สิทธิสุนทร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย
 
 

[ว่าง] 
ผู้เชี่ยวชาญเฉ​พาะด้านปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ

 
​​

     ​
[ว่าง]
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 


นายธีรภัทร จุนทการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ              [ว่าง]             
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
นายนิพจน์ อัษญคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงภายในประเทศ
 
   


​​ 
นางสาวกัญจบุญย์ บุณยรักษ์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพั
ฒนาระบบบริหารนายรพี โล่ชัยยะกูล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง

นายธนิน เกตุทอง
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย