​​​​ 
 
 
พลเอกวัลลภ รักเสนาะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
 

 นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
    รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

​   นางสาวชลิดา โชไชย    
  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

   [ว่าง] 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 


นางศิริวรรณ สุคนธมาน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านการประสานกิจการความมั่นคง
 
นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา
 
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
นายดนัย มู่สา

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ


นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนความมั่นคง

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้อำนวยการสำนัก
ประเมินภัยคุกคาม

นายสิทธินันท์ มานิตกุล

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
การเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศนายเกษม ทวีปัญญสกุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงกิจการชายแดน
และประเทศรอบบ้านนางศิริวรรณ สุคนธมาน
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรมนายฉัตรชัย บางชวด
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงภายในประเทศ


 


นายวรณัฐ คงเมือง

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
/ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย


นางชวนี แตงเกษม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย
 
 


[ว่าง] 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ

 

 

    
นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 


[ว่าง] 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ               [ว่าง]             
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
นายนิพจน์ อัษญคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคง
ภายในประเทศ 
 
                    
                                            

 
นายปัญจะ เกษแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายรพี โล่ชัยยะกูล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง