​​​​​​​ 
 
 
พลเอกวัลลภ รักเสนาะ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
 

 นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
    รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

​   นางสาวชลิดา โชไชย    
  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 นายดนัย มู่สา 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 


นางศิริวรรณ สุคนธมาน
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง​​​​

​ 
นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
 
 
นายฉัตรชัย บางชวด

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 นายเทอดไท ศรีอุประ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ


นายวรณัฐ คงเมือง
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนความมั่นคง

นายสรพงค์ ศรียานงค์
ผู้อำนวยการสำนัก
ประเมินภัยคุกคาม

นายภพหล้า ปิยะปานันท์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศนายเกษม ทวีปัญญสกุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงกิจการชายแดน
และประเทศรอบบ้านนางชวนี แตงเกษม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามข้ามชาตินายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม
นายสิทธินันท์ มานิตกุล
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงภายในประเทศ


 


นายไผท สิทธิสุนทร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงระหว่างประเทศนางชวนี แตงเกษม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ป้องปรามการก่อการร้าย
 
 


[ว่าง] 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหา
ความมั่นคงข้ามชาติ

 

 

     ​
นายภพหล้า ปิยะปานันท์
ผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 


[ว่าง] 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ              [ว่าง]             
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
นายนิพจน์ อัษญคุณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงภายในประเทศ 
 
   
                                            

 
[ว่าง]
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายรพี โล่ชัยยะกูล
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง

นายธนิน เกตุทอง
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย