ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
การก่อเหตุร้ายตามลำพัง...ภัยคุกคามใกล้ตัว
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
1 - 7Next
  
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ และพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เมษายน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การเสวนาการพัฒนาสิทธิและสถานะบุคคลผู้สูงอายุไร้สัญชาติ สู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สถานการณ์ทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๖๐: ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของ...(ใคร)...ไทย?
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคง และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา
การประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
การประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนา
1 - 10Next
  
  
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560.pdfพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช.pdfพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
ต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 - 5Next
  
  
07. วาระ 3.4 การอนุมัติโครงการจัดหาเครื่องมือพิเศษฯ.pdf07. วาระ 3.4 การอนุมัติโครงการจัดหาเครื่องมือพิเศษฯ
14. วาระ 6 เรื่องอื่นๆ (28 มี.ค.2559).pdf14. วาระ 6 เรื่องอื่นๆ (28 มี.ค.2559)
13. วาระ 5.4 โครงการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต. รวม 4 โค.pdf13. วาระ 5.4 โครงการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต. รวม 4 โค
12. วาระ 5.3 โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ของ ตร. (31 มี.ค.2.pdf12. วาระ 5.3 โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ของ ตร. (31 มี.ค.2
11. วาระ 5.2 ร่างแผนแม่บทการบูรณาการ CCTV และ ๒ โครงการ (31 .pdf11. วาระ 5.2 ร่างแผนแม่บทการบูรณาการ CCTV และ ๒ โครงการ (31
1 - 5Next

 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

law59.jpg 
pol58.jpg 
plan3.jpg 
sea.jpg 
 
 
 
korsorcor.jpg 
payut_report.jpg 
test1.jpg 
  cost1.jpg