ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 58
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน
โครงการอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของ สมช.(2558-2562)โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสมช.
1 - 7Next
  
  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.pdf
  

 

 

  
  
Folder: Mission Statement and Policies of the Head of NCPO
Mission Statement and Policies of the Head of NCPO
Folder: National Peace and Order Maintaining Council
National Peace and Order Maintaining Council
Folder: เจตนารมย์นโยบาย หน.คสช
เจตนารมย์นโยบาย หน.คสช
Folder: คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
Folder: คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
Folder: ประกาศกองทัพบก
ประกาศกองทัพบก
Folder: ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
Folder: ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ocsc-forking-56.jpg 
 
korsorcor.jpg 
 
cost1.jpg