การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกาารคัดเลือก
การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ รายชื่อผู้คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน
1 - 7Next
  
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ
  
  
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdfเข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมขอพรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfร่วมขอพรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdfสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณ.pdfสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวาย (ช่อง ๑๑).pdfสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวาย (ช่อง ๑๑)
1 - 5Next
  
  
Folder: 2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)
Folder: 1. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-25591. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559
Folder: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
นโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. ebook.pdfนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. ebook
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน งบ จชต. ปี60.xlsแบบรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน งบ จชต. ปี60
1 - 5Next

 

 


 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

law59.jpg 
pol58.jpg 
plan3_bw.jpg 
sea.jpg 
logo.jpg 
 
 
korsorcor.jpg 
payut_report.jpg 
test1.jpg 
  cost1.jpg