ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง
ประกาศ รับสมัครงานจำนวน 2 อัตรา
การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 - 7Next
  
เอกสารเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔
เอกสารเผยแพร่ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR
การเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)
ประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ และพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เมษายน
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การเสวนาการพัฒนาสิทธิและสถานะบุคคลผู้สูงอายุไร้สัญชาติ สู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงราย
1 - 10Next
  
  
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560.pdfพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช.pdfพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
ต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 - 5Next
  
  
Folder: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Folder: 2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)
Folder: 1. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-25591. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559
Folder: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๖๐-๖๒.pdfนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๖๐-๖๒
1 - 5Next

​ 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

law59.jpg 
pol58.jpg 
plan3.jpg 
sea.jpg 
 
 
 
korsorcor.jpg 
payut_report.jpg 
test1.jpg