รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ
1 - 7Next
  
การเสวนาการพัฒนาสิทธิและสถานะบุคคลผู้สูงอายุไร้สัญชาติ สู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สถานการณ์ทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๖๐: ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของ...(ใคร)...ไทย?
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคง และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา
การประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
การประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนา
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และ การประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานในระดับจังหวัด ณ จังหวัดอุดรธานี
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๑๓ พ.ย. ๖๐
เอกสารดาวน์โหลด นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ
1 - 10Next
  
  
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.pdfพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560.pdfพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช.pdfพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
ต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 - 5Next
  
  
Folder: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Folder: 2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)
Folder: 1. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-25591. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559
Folder: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๖๐-๖๒.pdfนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๖๐-๖๒
1 - 5Next

 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

law59.jpg 
pol58.jpg 
plan3.jpg 
sea.jpg 
 
 
 
korsorcor.jpg 
payut_report.jpg 
test1.jpg 
  cost1.jpg