ประกาศ รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือก ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานกฎหมาย
1 - 7Next
  
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๑๓ พ.ย. ๖๐
เอกสารดาวน์โหลด นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ
การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562
แบบสำรวจความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของหน่วยงานผ่าน Web Service
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ
  
  
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560.pdfพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช.pdfพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
ต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfต้อนรับ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdfเข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 - 5Next
  
  
Folder: 2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)2. สรุปผลประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559 (6 เม.ย.2559)
Folder: 1. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-25591. เอกสารประกอบการประชุม คปต. ครั้งที่ 1-2559
Folder: แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๖๐-๖๒.pdfนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๖๐-๖๒
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน งบ จชต. ปี60.xlsแบบรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน งบ จชต. ปี60
1 - 5Next

 

 


 

​​​สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

law59.jpg 
pol58.jpg 
plan3.jpg 
sea.jpg 
 
 
 
korsorcor.jpg 
payut_report.jpg 
test1.jpg