วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ด้านไอซีทีของ สมช.

“ขับเคลื่อน สมช.ดิจิทัล มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล”
(Driving Digital NSC towards Digital Government)
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลภาครัฐด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล”
ทิศทางการพัฒนาระบบไอซีทีของ สมช. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการเป็นเสาหลักความมั่นคงของประเทศ

NSC-ICT-Roadmap.jpg