FAQ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทอย่างไร?
           สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทหลัก ในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปจัดทาแผนงานและโครงการรองรับเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีผลงานสำคัญ?
          > การเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์
                   >> นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
                  >> แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                  >> ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
                  >> ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
                  >> ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
                  >> แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
                 >> ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
                  >> ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

          >
การอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะรเรื่องไปสู่การปฏิบัติ
          > การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
          > การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ