จรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน

๑.  เป้าหมายและขอบเขต

      ๑.๑  รับผิดชอบต่อ  :

               ๑.๑.๑  สถาบันหลักของชาติ

               ๑.๑.๒  สังคมโดยส่วนรวม

               ๑.๑.๓  นโยบายของรัฐ

               ๑.๑.๔  ประชาคมความมั่นคง

       ๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยความเป็นธรรมด้วยความจริงใจ

       ๑.๓  รักษาและเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ

       ๑.๔  ดำเนินการส่งเสริมและริเริ่มภารกิจที่เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ

       ๑.๕  มีความเป็นประชาธิปไตย  และดำรงความเป็นกลางทางการเมือง

 ๒.  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ ต้องยึดถือหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

        ๒.๑  ความซื่อสัตย์สุจริต  ต้องเป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อันมิชอบหรืออันมิควรได้หรือแสวงผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจใช้อิทธิพล อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนและส่งผลเสียต่อหน่วยงานซี่งเรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน

        ๒.๒  ความขยันหมั่นเพียร ต้องอุทิศตนและเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  มีความขยันตั้งใจและเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

        ๒.๓  ความรู้ความสามารถ  ต้องเอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่  เตรียมความพร้อมตลอดเวลา  เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        ๒.๔  ความมีระเบียบวินัย  ต้องประพฤติปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่ง  ตลอดจนจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด

        ๒.๕  การรักษาความลับของข้าราชการ  ต้องมีจิตสำนึกแห่งการรักษาความปลอดภัย  และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและคำสั่ง

         ๒.๖  การพัฒนาแบบบูรณาการ  ต้องร่วมมือพัฒนาและสร้างสรรค์สำนักงานให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  เปิดกว้าง  ปฏิบัติงานในลักษณะองค์รวม  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  โดยรวมพลังแรงกายและแรงใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน

          ๒.๗  การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  ต้องรักษาผลประโยชน์ของทางการในการบริหาร  และการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างประหยัด  การรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ๒.๘  การสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม  ต้องมีความรับผิดชอบในเป้าหมายแห่งจรรยาบรรณ  การมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและกว้างไกล  การปรับปรุงตนเองและสำนักงานฯ   โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยม ของระบบราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

           ๒.๙  ความถูกต้องความชอบธรรม  ต้องยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติ หน้าที่ทั้งปวง

๓.  ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

            ๓.๑  ข้อพึงปฏิบัติตน

                     ๓.๑.๑  ประพฤติตนให้เหมาะสมทั้งทางวาจา  กิริยามารยาท การแต่งกายบุคลิก  และการวางตัว

                     ๓.๑.๒  ไม่ประพฤติในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเองและต่อสำนักงาน

                     ๓.๑.๓  ใฝ่ใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถพัฒนางานของตนและสำนักงานให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น

                     ๓.๑.๔  มีศีลธรรมจรรยาในการประพฤติตน  และยึดมั่น สร้างสรรค์ความรักสามัคคีทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

             ๓.๒  ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

                     ๓.๒.๑  ศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติทั้งภายในและระหว่างประเทศ  และข้อกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  คำสั่ง  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

                     ๓.๒.๒  ศึกษางานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างจริงจัง เพิ่มพูนขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

                     ๓.๒.๓  ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการสร้างระบบและการใช้ข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์  ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ๆ

                     ๓.๒.๔  รักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด

                     ๓.๒.๕  ไม่ให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานโดยไม่มีหน้าที่ หรือไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งการ

             ๓.๓  ข้อพึงปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา

                     ๓.๓.๑  ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องกำหนดนโยบายวางแผนจัดระบบบริหารงานและบุคคล  สร้างระบบและสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่และเอื้อต่อการเรียนรู้ของสำนักงานฯ  โดยยึดหลักความถูกต้อง  ชอบธรรม

                     ๓.๓.๒  เป็นผู้นำที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีมีวิจารณญาณอันชอบธรรม  ให้เกียรติไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา  และสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา

                     ๓.๓.๓  มีศีลธรรม  มีคุณธรรม  และมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง

                     ๓.๓.๔  สอนงาน  แนะนำงาน  ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในราชการ

                     ๓.๓.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้มีการริเริ่ม  สร้างสรรค์  แสดงความรู้ความสามารถ

                     ๓.๓.๖  เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  เปิดกว้างรับฟังปัญหา  และข้อคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้คำปรึกษาหารือด้วยความจริงใจ  ให้กำลังใจ  มีเหตุผล  และมีความเมตตากรุณา

                     ๓.๓.๗  สร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

                     ๓.๓.๘  ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสำนักงาน

            ๓.๔  ข้อพึงปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา

                    ๓.๔.๑  ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย กฎหมาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อปฏิบัติของทางราชการ

                    ๓.๔.๒  เคารพในวิจารณญาณของผู้บังคับบัญชา  ไม่แสดงอาการก้าวร้าว  หากมีปัญหาในเรื่องใด  อาจขอปรึกษาหารือได้ด้วยการใช้กิริยาวาจาอันสุภาพ

                    ๓.๔.๓  เต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยความรวดเร็วและเต็มความสามารถ  เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นผลสำเร็จทันเวลา

                    ๓.๔.๔  มีความสุจริตใจ  ให้เกียรติ  รู้กาลเทศะ  และนบน้อมถ่อมตน

                    ๓.๔.๕  มีความจริงใจในการสนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา  หาโอกาสเสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

                    ๓.๔.๖  ประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาตามวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

            ๓.๕  ข้อพึงปฏิบัติในฐานะผู้ร่วมงาน

                    ๓.๕.๑  ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจและเต็มความสามารถ

                    ๓.๕.๒  ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน  ด้วยความสุภาพปราศจากอคติให้เกียรติซึ่งกันและกัน

                    ๓.๕.๓  รับฟังข้อคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  อดทน  อดกลั้น  รู้จักข่มใจ  และให้อภัยซึ่งกันและกัน

                    ๓.๕.๔  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานและนำมาปรับปรุงงานให้ก้าวหน้า

                    ๓.๕.๕  เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดี  ยึดถือระเบียบปฏิบัติและคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบแผน  และข้อปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

                     ๓.๕.๖  รู้จักสามัคคี  และละเว้นการกระทำที่สร้างความแตกแยก

                     ๓.๕.๗  มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม  ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของหมู่คณะ

 ๔.  ข้อพึงปฏิบัติต่อหน่วยงานอื่น

             ๔.๑  ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับหน่วยงานอื่น ๆ และพร้อมที่จะให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นกลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ  แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ

             ๔.๒  อำนวยการ  กำกับดูแล  และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยปฏิบัติรับไปดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

             ๔.๓  ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหน่วยราชการในประชาคมข่าวกรอง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ข่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง

             ๔.๔  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือที่ดี  และมีเอกภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติ