การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdfการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เม.ย.pdfยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เม.ย ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เม.ย
ผลการดำเนินงานประจำปีงบ 2560.pdfผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560ผลการดำเนินงานประจำปีงบ 2560
การก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว.pdfการก่อเหตุร้ายตามลำพัง...ภัยคุกคามใกล้ตัวการก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdfรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการของ สมช. 2561.pdfแผนปฏิบัติราชการของ สมช. 2561แผนปฏิบัติราชการของ สมช. 2561
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔).pdfนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม).pdfเอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม)  เรื่อง กรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติเอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม)
(เอกสารประกอบ) สรุปโครงการจัดทำกรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ.pdf(เอกสารประกอบ) สรุปโครงการจัดทำกรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ(เอกสารประกอบ) สรุปโครงการจัดทำกรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้พ.ศ.2560-2562(5ภาษา).pdfนโยบายการบริหารและการพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้พ.ศ.2560-2562(5ภาษา) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้พ.ศ.2560-2562(5ภาษา)
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการ.pdfสรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการสรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการ
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ.pdfหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ
unofficial translation EMERGENCY DECREE ON PUBLIC ADMINISTRATION IN EMERGENCY SITUATIONS, E.E. 2548 (2005).pdfพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับภาษาอังกฤษunofficial translation EMERGENCY DECREE ON PUBLIC ADMINISTRATION IN EMERGENCY SITUATIONS, E.E. 2548 (2005)
unofficial translation NATIONAL SECURITY COUNCIL ACT, B.E. 2559 (2016).pdfพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาอังกฤษunofficial translation NATIONAL SECURITY COUNCIL ACT, B.E. 2559 (2016)
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ2559.pdfพระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ2559
แผนปฏิบัติราชการ สมช. 2561-2564.pdfแผนปฏิบัติราชการ สมช. 2561-2564แผนปฏิบัติราชการ สมช. 2561-2564
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdfการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdfแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน_ebook.pdfคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สมช.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน_ebook
นำเสนอแนวทางสู่ความสำเร็จสำนักงานสีเขียว.pdfแนวดำเนินงานสู่ความสำเร็จการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)นำเสนอแนวทางสู่ความสำเร็จสำนักงานสีเขียว
นำเสนอ Green Office สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ สำนักงานสีเขียว(Green Office)นำเสนอ Green Office สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คำสั่งการประกาศเจตนารมณ์ฯ.pdfการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคำสั่งการประกาศเจตนารมณ์ฯ
south_border60-62.pdfนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562south_border60-62
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562.pdf
Checked Out To: Palin Klinkajornนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562.pdf
Checked Out To: Palin Klinkajornนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง.pdfแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง
แผ่นพับแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ.pdfแผ่นพับแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติแผ่นพับแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ.pdfแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
จุลสารความมั่นคง.pdfจุลสารความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม - กันยายน 2558จุลสารความมั่นคง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ2.pdfกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ2
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ.pdfกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๔​กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
1 - 30Next