ร่างนโยบายและแผนระดับชาติฯ.pdfร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ร่างนโยบายและแผนระดับชาติฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.pdfรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562.PDFพระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ.pdfข่าวสารนิเทศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
TheSigningCeremonyoftheMemorandumofUnderstanding.pdfThe Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding on the Determination of Measures and Approaches  Alternative to Detention of Children in Immigration Detention CentersTheSigningCeremonyoftheMemorandumofUnderstanding
กำหนดการพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ.pdfพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับกำหนดการพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564).pdfแผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)แผ่นพับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔).pdfแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔).pdfแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
budget62nsc.pdfงบประมาณประจำปี 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติbudget62nsc
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔.pdfยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔.pdfยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔
คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR.pdfคู่มือการใช้งานระบบ EMENSCRคู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี.pdfร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอ สนช.)ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdfการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เม.ย.pdfยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เม.ย ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ๒๔ เม.ย
ผลการดำเนินงานประจำปีงบ 2560.pdfผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560ผลการดำเนินงานประจำปีงบ 2560
การก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว.pdfการก่อเหตุร้ายตามลำพัง...ภัยคุกคามใกล้ตัวการก่อเหตุร้ายตามลำพัง ภัยคุกคามใกล้ตัว
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdfรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการของ สมช. 2561.pdfแผนปฏิบัติราชการของ สมช. 2561แผนปฏิบัติราชการของ สมช. 2561
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔).pdfนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม).pdfเอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม)  เรื่อง กรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติเอกสารประกอบการประชุม (เพิ่มเติม)
(เอกสารประกอบ) สรุปโครงการจัดทำกรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ.pdf(เอกสารประกอบ) สรุปโครงการจัดทำกรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ(เอกสารประกอบ) สรุปโครงการจัดทำกรอบและแบบแผนสำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้พ.ศ.2560-2562(5ภาษา).pdfนโยบายการบริหารและการพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้พ.ศ.2560-2562(5ภาษา) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้พ.ศ.2560-2562(5ภาษา)
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการ.pdfสรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการสรุปผลการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการ
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ.pdfหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ
unofficial translation EMERGENCY DECREE ON PUBLIC ADMINISTRATION IN EMERGENCY SITUATIONS, E.E. 2548 (2005).pdfพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับภาษาอังกฤษunofficial translation EMERGENCY DECREE ON PUBLIC ADMINISTRATION IN EMERGENCY SITUATIONS, E.E. 2548 (2005)
unofficial translation NATIONAL SECURITY COUNCIL ACT, B.E. 2559 (2016).pdfพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาอังกฤษunofficial translation NATIONAL SECURITY COUNCIL ACT, B.E. 2559 (2016)
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ2559.pdfพระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ2559
แผนปฏิบัติราชการ สมช. 2561-2564.pdfแผนปฏิบัติราชการ สมช. 2561-2564แผนปฏิบัติราชการ สมช. 2561-2564
1 - 30Next