แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดน61-64.pdfแผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดน61-64
ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล.pdfทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สมช. ประจำปีงบประมาณ 2562.pdfโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สมช. ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สมช. ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานรอบ 6 เดือน.pdfรายงานรอบ 6 เดือนรายงานรอบ 6 เดือน
ฉบับสมบูรณ์-คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณของ-สมช.pdfฉบับสมบูรณ์-คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณของ-สมช.ฉบับสมบูรณ์-คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณของ-สมช
คำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเรื่องการกำหนดตำแหน่งฯ.pdfคำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเรื่องการกำหนดตำแหน่งฯคำสั่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเรื่องการกำหนดตำแหน่งฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdfคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ.pdfแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.jpgแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงานของ สมช ประจำปีงบประมาณ 2561.pdfผลการดำเนินงานของ สมช ประจำปีงบประมาณ 2561ผลการดำเนินงานของ สมช ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2).pdfรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2)รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2)
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1).pdfรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1)รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1)
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน).pdfรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)
มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfมาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 + cover.pdfแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 + coverแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 + cover
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562.pdfแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของ สมช.pdfเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของ สมช.เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของ สมช
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdfแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O28 รายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (word) ปี 2561.pdfรายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (word) ปี 2561O28 รายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (word) ปี 2561
O28 รายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (excel) ปี 2561.pdfรายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (excel) ปี 2561O28 รายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (excel) ปี 2561
O27 คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ - การสอบแข่งขัน.pdfคู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ - การสอบแข่งขันO27 คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ - การสอบแข่งขัน
O26 คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.pdfคู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้O26 คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
O25 year plan กบท.  ปี 62.pdf year plan กบท.  ปี 62O25 year plan กบท. ปี 62
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.pdfหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ร่างนโยบายและแผนระดับชาติฯ.pdfร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ร่างนโยบายและแผนระดับชาติฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.pdfรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562.PDFพระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒พรบ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ.pdfข่าวสารนิเทศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
TheSigningCeremonyoftheMemorandumofUnderstanding.pdfThe Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding on the Determination of Measures and Approaches  Alternative to Detention of Children in Immigration Detention CentersTheSigningCeremonyoftheMemorandumofUnderstanding
กำหนดการพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ.pdfพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับกำหนดการพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ
1 - 30Next