ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

 
 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
โทรศัพท์ 0-2629-8000 ต่อ -​