Sign In
​​ 

คณะผู้บริหาร

 

 

  พลเอกทวีป เนตรนิยม
  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  Telephone 0-2629-8000 ต่อ 2010
  E-mail  

 

  นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม  
  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  Telephone 0-2629-8000
  E-mail pakorn@nsc.go.th​​
 
 
  -
  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  Telephone 0-2629-8000
  E-mail
 

                                          
  -
  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  Telephone 02-629-8000
   E-mail 

                                          
  นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  Telephone 0-2629-8000
  E-mail somkiat_sri@nsc.go.th
 

                                          
  
  ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง
  Telephone 02-629-8000

​  E-mail -
 
 
  นางสาวชลิดา โชไชย

  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

  Telephone 02-629-8000
  
  E-mail -
                                          
  
  -
  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ
  Telephone 0-2629-8000
  E-mail
   
  นายสิงค์ วิเศษพจนกิจ
  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
  Telephone 0-2629-8000
  E-mail -
 
 
  นายวีระ อุไรรัตน์
  ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

  Telephone 02-629-8000 ต่อ 1107

  E-mail -

  นางศิริวรรณ สุคนธมาน
  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
  Telephone 02-629-8000
  E-mail -
  
  นายฉัตรชัย บางชวด
  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
  Telephone 02-629-8000
  E-mail -
  นายดนัย มู่สา

  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

  Telephone 02-629-8000

   E-mail -
  นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์

  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนความมั่นคง​​  

  Te
lephone 02-629-8000 
  
  E-mail -
     นายอนุสรณ์ ธรรมกิตติคุณ

  ผู้อำนวยการสำนักประเมินภัยคุกคาม

  Telephon
e 02-629-8000

  E-mail -
  นายสิทธินันท์ มานิตกุล

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องปรามการก่อการร้าย /
  ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง

  Telephone 02-629-8000

  E-mail ไม่ระบุ
  นายนันทพงศ์  สุรรณรัตน์
  ปฏิบัติราชการ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

  Telephone 02-629-8000 

  E-mail ไม่ระบุ
 ​

 

     นายเกษม ทวีปัญญสกุล
     
     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหาความมั่นคงข้ามชาติ

     Telephone 02629-8000

      E-mail ไม่ระบุ                             

 
jintana.jpg           นางจินตนา  แก้วม่วง
     รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหาความมั่นคงข้ามชาติ
     Telephone 02-629-8000
      E-mail ไม่ระบุ


          นายปัญจะ เกษแก้ว                           

    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒระบบบริหาร

    Telephone 02-629-8000

    E-mail ไม่ระบุ